lämpökäsitelty

Lämpökäsitelty (virallisesti lämpömodifioitu) puutavara valmistetaan mänty-, kuusi- tai lehti-puusahatavarasta lämpökäsittelyprosessilla. Prosessi perustuu kor­kean lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön. Prosessissa ei käytetä kemi­kaaleja. Lämpökäsittelyllä puutavaralle saadaan parempi biologinen kestävyys ja alhaisempi kosteuseläminen verrattuna lämpökäsittelemättömään puutavaraan. Lisäksi lämpökäsittelyllä voidaan muuttaa puun väriä enemmän jalopuiden sävyisiksi siten, että väri muuttuu koko puutavarakappaleessa eli tuote on ”läpivärjätty”.

Suomessa lämpökäsitelty puutavaraa valmistetaan ThermoWood® -prosessilla, jolla tuotetaan lämpökäsiteltyä puutavaraa kahteen tuoteluokkaan Thermo-S ja Thermo-D. Nämä tuoteluokat määrittele­vät lopputuotteen ominaisuudet ja käyttökohteet. ThermoWood® -prosessissa lämpökäsiteltävä puutavara laatulajitellaan ennen lämpökäsittelyä omien laatukriteerien mukaan. Näin ollen lämpökäsitellyn puutavaran laatua ei tarkastella käsittelemättömän sahatava­ran laatuluokituksen mukaan.

Lämpöpuun valmistus

Lämpökäsitelty puu eli lämpöpuu valmistetaan modifioimalla puuta yli 160 °C lämpötilassa. Valmistusprosessi perustuu korkean läm­pötilan ja vesihöyryn käyttöön. Prosessin aikana puuhun ei lisätä kemikaaleja.

Valmistusprosessi voidaan jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen:
1 lämpötilan nosto
2 varsinainen lämpökäsittely
3 lämpötilan lasku ja kosteuden tasaannutus

Puun kosteus tasaannutetaan käyttökohteen mukaan, yleensä yli neljän prosentin kosteuteen.

Raaka-aineena käytetään kotimaista mänty- ja kuusisahatavaraa.

Käsittelyn vaikutus ominaisuuksiin

Lämpökäsittelyssä puun lahon- ja säänkesto sekä lämmöneristys-ominaisuudet paranevat ja kosteuseläminen pienenee. Korkeassa lämpötilassa pihka poistuu puusta.

Lämpökäsittelyn vaikutus puun kovuuteen on vähäinen. Suu­rempi merkitys on puun tiheyden vaihtelulla ja käytetyllä puulajilla. Lämpökäsittely heikentää hieman puun taivutus- ja halkaisulujuutta. Korkeassa lämpötilassa puu läpivärjäytyy ruskeaksi.

Luokittelu ja luokkien erot

Yleisessä ThermoWood -tuote-luokituksessa havu- ja lehtipuille on oma lämpökäsittelyasteisiin perustuva luokituksensa. Käsittelylämpötilat on määritetty optimoiden loppukäyttökohteen edellyttämät vaatimukset. Tuoteluokat ovat Thermo-S ja Thermo-D.

  • Thermo-S (Stability) -luokan lämpökäsittely parantaa puun di-mensiostabiilisuutta sekä antaa ruskean värisävyn.
  • Thermo-D (Durability) -luokan lämpökäsittely lisäksi paran­taa selkeästi puun lahonkesto-ominaisuuksia ja antaa Thermo-S -luokkaa tummemmanruskean värisävyn.

Yleisen tuoteluokituksen lisäksi teolliselle asiakkaalle jatkojalostettavaksi toimitettava puutavara voidaan lämpökäsitellä ostajan ja tuottajan välisen sopimuksen mukaisesti, jolloin käsittelyaste voi­daan optimoida tarkasti loppukäyttökohteen vaatimukset huomi­oiden.

Vakiomitat

Lämpöpuutuotteista löytyy vakiomittoja ja -profiileja yleisimmistä sisä- ja ulkoverhouspaneeleista. Valmistajilla on omia profiileitaan terassituotteista ja säleikkörimoista. Paksumpia/leveämpiä dimensioita valmistetaan liimaamalla.

Yleisimmät käyttökohteet

Lämpöpuun yleisimmät käyttökohteet sisätiloissa ovat saunan sisus­tukset, seinä- ja kattopaneelit, lattialaudat ja kalusteet. Ulkokäyttökohteita ovat ulkoverhoukset, säleiköt, terassit, aidat ja puusepänteollisuuden tuotteet (ikkunat, ovet, kylpytynnyrit jne.).

Pintakäsittely

Lämpöpuu on ruskeansävyinen. Alkuperäisen värin säilyttämisek­si ja pintahalkeilun ehkäisemiseksi suositellaan UV-suojan antavaa pintakäsittelyä.

Öljypohjaiset pintakäsittelyaineet toimivat kuten käsittelemättömällä puulla. Vesipohjaisten pintakäsittelyaineiden imeytyminen on hitaampaa, joten suositellaan valmisteita, joiden kuivumisaika on pitkä.

Pintakäsittelyaine levitetään ohuena kerroksena ja tarvittaessa useampaan kertaan. Ennen toimenpidettä on syytä tutustua pinta-käsittelyaineen käyttöohjeeseen.

Kiinnitykset

Ruuvikiinnityksessä suositellaan käytettäväksi itseporautuvia ruu­veja. Esiporaus vähentää halkeaman riskiä kiinnitettäessä läheltä laudan päätä.

Kiinnitysruuveiksi suositellaan harvakierteisiä puun kiinnittämiseen soveltuvia ruuveja. Vasaralla naulattaessa naulat kannattaa lyödä vähintään 30 mm:n päähän kappaleen päästä tai käytettävä esiporausta.

Pitkäikäisen rakenteen varmistamiseksi ja värjäytymisen ehkäise­miseksi suositellaan kiinnikemateriaaliksi kosteissa olosuhteissa ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Eläminen

Tasapainokosteuden alentumisen johdosta lämpökäsitellyn puun mittapysyvyys paranee oleellisesti.

Lämpökäsitellyllä puulla sekä säteen että tangentin suuntainen turpoaminen kosteuden lisääntyessä voi olla 40–50 % pienempi

kuin normaalilla puulla. Koska lämpöpuun kosteuseläminen on pienentynyt, se vähentää myös siitä valmistettujen tuotteiden muodonmuutoksia sääolosuhteiden vaihdellessa.

Pitkäaikaiskestävyys

Laboratorio-olosuhteissa suoritettujen standardoitujen testien (EN 113, ENV 807) mukaan lämpökäsittely parantaa huomattavasti puun biologista kestävyyttä.

Lämpöpuu soveltuu ilman kemiallista suojausta käytettäväksi standardin EN 335-1 luokkien 1–3 olosuhteissa. Suoritettujen kenttäkokeiden tulosten perusteella lämpöpuuta ei suositella käytettä­väksi jatkuvassa kosteassa maakosketuksessa kohteissa, joissa siltä vaaditaan rakenteellista lujuutta.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö

ThermoWood -lämpömodifiointiprosessissa käytetään ainoastaan korkeaa lämpötilaa ja vesihöyryä. Kemikaaleja ei käytetä prosessin yhteydessä. Tuotteesta käytön aikana vapautuvat emissiot ovat erit­täin alhaiset. Elinkaarensa päätteeksi ThermoWood voidaan hyö­dyntää kuten normaali puu. Polttaminen on yleinen tapa hyödyntää rakentamisen yhteydessä syntyvät hukkapätkät ja puretut ThermoWood rakenteet.

Tuotteet


Tuote Pituus +